REGULAMIN 4 FIT FITNESS SCHOOL

Regulamin Świadczenia Usług szkoleniowych i coachingowych.

§1

Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych i coachingowych przez Magdalenę Jagodzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  4 FIT Fitness School z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ul. Lawendowe Wzgórze 8/39 posiadająca NIP: 5832938015 zwaną dalej „4FIT”.

 2. Klient- osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem Sklepu internetowego zamierza zawrzeć lub zawarła umowę na podstawie Zamówienia z 4FIT na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, niezależnie czy zawarcie tej umowy stanowi czy nie przedmiot jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta (w tym również Konsument).

 3. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie jego wybór w ramach Sklepu określonego rodzaj i ilość Usług lub Towarów, zmierzających bezpośrednio do zawarcia z 4FIT Umowy Sprzedaży na odległość tych Towarów bądź Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 4. Serwis, Sklep internetowy- sklep, serwis internetowy 4FIT znajdujący się pod adresem www.4-fit.pl za pośrednictwem, którego Klient może kupić usługi.

 5. Strona- Klient i Sprzedawca,

 6. Usługa- Usługi świadczone przez sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem internetowym a w ramach niego prezentowane w szczególności: szkolenia i sesje coachingowe.

 7. Umowa sprzedaży- Umowa sprzedaży usług zawarta pomiędzy 4FIT a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego na podstawie Zamówienia i poprawnie wypełnionego Formularza danych

§2

Postanowienia ogólne

 1. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz złożył Zamówienie. Oświadcza, iż rozumie, że wspólnie te dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a 4FIT o świadczenie usług szkoleniowych bądź coachingowych.

 2. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w wysokości, w terminie, w formie i w sposób określonym Formularzu Zamówienia w Sklepie internetowym.

 3. Dokonanie płatności należności za Zamówioną usługę w pełnej wysokości bądź oświadczenie dokonywania płatności ratalnej upoważnia Klienta do otrzymania usług wskazanych w Zamówieniu.

§3

Zasady uczestnictwa

 1. Klienci biorący udział w szkoleniach i coachingach organizowanych lub współorganizowanych przez 4FIT oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.

 2. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. 4FIT zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

 3. Klienci biorący udział w szkoleniach i coachingach organizowanych lub współorganizowanych przez 4 FIT oświadczają, że poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby biorącej udział w wydarzeniu lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację we wszystkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu w celu prowadzenia działalności marketingowej, informacyjnej na portalach społecznościowych i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

 4. 4FIT będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i coachingów.

 5. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie, coaching. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientom (publikacje, produkty edukacyjne etc.).

 6. 4FIT nie gwarantuje Uczestnikom i nie odpowiada za osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami 4FIT.

 7. Klienci biorący udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.

 8. 4FIT nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych przez osoby trzecie do ich własnych celów.

 9. Promocje organizowane przez 4FIT, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

 10. Klienci szkoleń i coachingów w 4FIT oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

 11. Klienci decydujący się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach 4FIT, a będący w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiący na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty 4FIT.

 12. 4FIT zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału Klienta w szkoleniu bez zwrotu kosztów w przypadku, gdy znajduje się on pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych bądź gdy zachowuje się w sposób agresywny lub w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i innych jego uczestników.

§4

Coaching

 1. Klient w ramach współpracy z 4FIT może zakupić sesje coachingowe, które odbywają się w formie online przez komunikator Skype.

 2. Przez sesja coachingową online rozumie się 60 minutowe spotkanie Klienta z 4Fit, realizowane w umówionym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem terminem.

 3. Do korzystania z usług coachingowych online za pośrednictwem komunikatora Skype wymagana jest:

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, wyposażonego w system Windows bądź Linux,

  2. posiadanie aktywnego konta w komunikatorze Skype.

 4. 4FIT nie ponosi odpowiedzialności za problemy w łączności w trakcie sesji w przypadku nieposiadania przez urządzenia Klienta parametrów technicznych pozwalających na bezproblemową łączność.

 5. Czas trwania sesji rozpoczyna się o określonym wspólnie terminie, pomimo problemów technicznych z łącznością występujących po stronie Klienta.

 6. W przypadku, gdy sesja została opłacona i nie jest możliwa do zrealizowania ze względu na niezależne od 4FIT i Klienta trudności techniczne, umówione zostaje kolejne spotkanie online.

 7. W przypadku gdy Klient nie odbywa umówionego spotkania bez poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu 4FIT minimum 2 dni wcześniej w postaci e-maila, dokonana opłata za sesję nie zostaje zwrócona.

 8. W przypadku, gdy Klient lub 4FIT odwołuje spotkanie z tygodniowym wyprzedzeniem w postaci e-maila, spotkanie zostaje umówione w innym terminie dogodnym dla Klienta i 4FIT

 9. W przypadku, gdy Klient odwoła umówiony termin sesji coachingowej drugi raz bez poinformowania z tygodniowym wyprzedzeniem o rezygnacji w postaci e-maila, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za sesję (lub dokonana opłata za sesję nie zostaje zwrócona).

§5

Szkolenia

 1. Klient w ramach współpracy z 4FIT może zakupić szkolenia, które odbywają się w terminie określonym w złożonym Zamówieniu przez Sklep internetowy.

 2. W przypadku nie uczestnictwa Klient w zakupionym szkoleniu traci on możliwość wzięcia udziału w nim, nawet jeśli 4FIT będzie organizowało nowe szkolenie o tej samej tematyce. 4FIT nie jest zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kosztów Klientowi.

 3. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia w terminie do 14 dni przed jego odbyciem. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez 4Fit tego samego szkolenia w późniejszym terminie oraz od posiadania wolnych miejsc na nie.

 4. Skorzystanie z możliwości przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do 4FIT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: biuro@4-fit.pl

 5. W sytuacji, gdy 4FIT nie organizuje dodatkowych terminów danego szkolenia, istnieje możliwość zamienienia wybranego szkolenia na inne dostępne w ofercie 4FIT w sklepie internetowym tylko i wyłącznie po wyrażonej zgodzie 4FIT. Klient zobowiązany będzie do uiszczenia różnicy występującej pomiędzy cenami szkoleń. W przypadku wystąpienia nadpłat nie będą one zwracane.

 6. Termin Szkolenia może zostać przesunięty bądź odwołany przez 4FIT z powodu jakichkolwiek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie 4FIT i od niego niezależnych ani mogących być do przewidzenia (siła wyższa) w tym choroby Prowadzącego, wypadku losowego, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie, wystąpienia wypadków losowych w lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (pożar, zalanie, brak mediów np. prądu). 4FIT zawiadomi o tym Klienta za pomocą drogi elektronicznej niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia.

 7. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Szkolenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Szkolenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Szkoleniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).

 8. 4FIT zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu oraz miejsca Szkolenia. W przypadku znaczących zmian cech Szkolenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.

 9. 4FIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez 4FIT lub wskutek działania siły wyższej.

 10. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia 4FIT najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Szkolenia.

 11. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 10 powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektroniczne na maila biuro@4-fit.pl i powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,

  2. planowany termin wydarzenia,

  3. imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

 12. 4FIT zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli 4fit i nie wymaga uzasadnienia.

 13. 4FIT nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie Klientów biorących udział w szkoleniu.

§6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy znajdujące się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między 4FIT a Klientami będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między 4FIT a Klientem nie będącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę 4FIT.

 4. 4FIT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

 5. Regulamin wchodzi w życie 1.10.2019 r.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE NASZEGO REGULAMINU!